Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมที่ 4  
In sunny days

1 แบบทดสอบก่อนเรียน
2 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
3 แบบฝึกกิจกรรม
4 เฉลยกิจกรรม
5 แบบทดสอบหลังเรียน
6 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

สุธนารีย์    ศรีเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33