Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

กลับหน้าหลัก    กิจกรรมที่2         กิจกรรมที่3       กิจกรรมที่4       กิจกรรมที่5       กิจกรรมที่6        กิจกรรมที่7

กิจกรรมที่ 1 
School days

1 แบบทดสอบก่อนเรียน
2 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
3 แบบฝึกกิจกรรม
4 เฉลยกิจกรรม
5 แบบทดสอบหลังเรียน
6 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

สุธนารีย์    ศรีเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33